Privacyverklaring

Deze verklaring heeft betrekking op de navolgende vennootschappen:

 • Proco Finance B.V. 
 • ProcoPay B.V.
 • ColFac B.V.

Alle genoemde vennootschappen gezamenlijk aan te duiden als “Proco”.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Proco kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de AVG beslist een verwerkingsverantwoordelijke waarom persoonsgegevens worden verwerkt en hoe dat gebeurt.

De AVG verstaat onder persoonsgegeven: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

Voorvragen over de toepassing van dezeprivacyverklaringkunt u Procobereiken via de onderstaandegegevens

Proco Holding b.v.
Markerkant 13 28
1314 AN Almere
www.zweap.nl/contact

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Omdat Proco diensten verleent aan zowel natuurlijke personen (bijvoorbeeld zzp’ers en vennoten in een VOF) als aan organisaties via contactpersonen treft u onderstaand een opgave aan welke persoonsgegevens worden verwerkt. Hierbij merken wij op dat die gegevens voor contactpersonen minder uitgebreid zijn dan voor natuurlijke personen.

 • Gegevens zoals voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres; hiermee identificeren wij de partij bij het sluiten van de overeenkomst;
 • Geboortedatum, indien gevraagd;
 • Geslacht (niet verplicht);
 • IP-adres; Internetbrowser of apparaat type;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis;
 • Inhoud correspondentie;
 • Facturen en overeenkomsten die ons worden toegestuurd;
 • International Bank Account Number (IBAN);
 • Kredietinformatie, KvK-informatie;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een netwerk);
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt of actief over u worden verstrekt;

De meeste van deze gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst voor onze dienstverlening te kunnen sluiten of deze op een goede manier te kunnen uitvoeren. Als u geen persoonsgegevens wenst te verstrekken kan dit gevolgen hebben voor de goede uitvoering van onze dienstverlening. Indien de verwerking van specifieke persoonsgegevens wettelijk verplicht is, zullen wij u daaromtrent informeren alsmede omtrent de mogelijke gevolgen indien u ervoor kiest deze persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Op alle persoonsgegevens wordt encryptie toegepast.

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, maar kunnen ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere (openbare) bronnen. Ook verkrijgen wij van onze klanten persoonsgegevens van hun debiteuren. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Contact met u als klant vanwege het verstrekken van de door u opgevraagde informatie, contact met u over de uitvoering van de overeenkomst en over
  de behandeling van vragen en/of klachten.
 2. Ten behoeve van de overeenkomsten die u met ons sluit, gaat sluiten of heeft gesloten om onze diensten aan u te kunnen leveren. U kunt hierbij denken aan het controleren van de juistheid van de door u aangeleverde vorderingen, het volledig dan wel gedeeltelijk overnemen van uw vorderingen; en het kunnen kopen van uw vordering.
 3. Wij verwerken de persoonsgegevens onder andere voor het versturen van rekeningen, herinneringen en aanmaningen aan debiteuren om vorderingen te incasseren, het laten uitvoeren dan wel coördineren van een gerechtelijke incassoprocedure in voorkomende gevallen dan wel het op andere wijze incasseren van openstaande bedragen op een rechtens toegestane wijze.
 4. Risicoanalyses; wij kunnen in bepaalde gevallen uw kredietwaardigheid beoordelen
 5. Wij voeren, zo nodig met behulp van derden, controles uit op facturen en debiteuren ter uitvoering van onze dienstverlening en om te bepalen of wij het debiteurenrisico van u overnemen.
 6. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het analyseren van uw gedrag op onze website om daarmee onze website te kunnen verbeteren. Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt om dienstverlening aan te kunnen bieden die voor u wellicht interessant zouden kunnen zijn.
 7. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u nieuwsbrieven, informatie-enquêtes en uitnodigingen te versturen via e-mail, tekstberichten, telefoongesprekken en/of de post.
 8. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.
 9. Wij gebruiken het zoek-, surf- en/of klikgedrag en anonieme en ge-encrypte persoonsgegevens uit het klantenbestand om anoniem statisch onderzoek te kunnen doen naar algemene trends. Het gaat hier alleen om anonieme persoonsgegevens die niet te herleiden zijn tot een bepaald individu. Op basis van deze onderzoeken kunnen we onze dienstverlening en website verbeteren.
 10. Om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan opsporingsinstanties en het doen van belastingaangifte.

Wat is de basis voor verwerking van uw persoonsgegevens?

De basis voor de verwerking van persoonsgegevens op grond van de AVG is de noodzaak voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst ter levering van onze diensten, de behartiging van een gerechtvaardigd belang of een wettelijke verplichting.
Onder een gerechtvaardigd belang kan bijvoorbeeld begrepen worden:

 • De belangenbehartiging in het kader van juridische aanspraken;
 • Voor een algemeen klantcontact voor het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten;
 • om zoveel mogelijk relevante inhoud op onze website te presenteren;
 • om uitvoering te kunnen geven aan onze bedrijfsactiviteiten;

Soms kunnen wij persoonsgegevens verwerken, omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Deze toestemming kunt u altijd intrekken. Toestemming vormt één van de grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens. Als één van de  bovengenoemde bases voor gegevensverwerking aan de orde is, is uw toestemming niet vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden kunnen we uw persoonsgegevens delen met een vennootschap die behoort tot de groep van vennootschappen, die in de kop van deze verklaring zijn vermeld. Zij allen zijn gebonden aan deze verklaring.

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden. Het doorsturen van persoonsgegevens aan derden, gebeurt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen.

Voor het overige verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw voorafgaande toestemming, of in het geval dat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons belang of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en/of regelgeving, bijvoorbeeld aan politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Derden aan wie de wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerkt in de hoedanigheid van verwerker, dan sluiten wij met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de vereisten zoals omschreven is in de AVG.

Een verwerker verwerkt ten behoeve van Proco, en onder diens verantwoordelijkheid, als ‘primaire opdracht’ persoonsgegevens. Een verwerker betreft een afzonderlijke (rechts)persoon, die geen deel uitmaakt van de organisatie van verwerkingsverantwoordelijke.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan een derde land of internationale organisatie.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij onder andere dat alleen daartoe bevoegde personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is, dat onze website wordt beveiligd door middel van informatiebeveiligingstechnieken, dat uw gegevens middels encryptie beveiligd worden opgeslagen en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de in dit privacybeleid genoemde doelen te bereiken dan wel om aan de wet- en regeling te kunnen voldoen.

Voor de meeste persoonsgegevens geldt, dat wij die niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, het innen van de vordering en het afhandelen van eventuele geschillen met betrekking tot die vordering.

Sommige persoonsgegevens moeten echter langer worden bewaard op grond van de wet. Dit betekent dat wij de persoonsgegevens van onze klanten pas verwijderen nadat een klant heeft opgezegd, dan wel nadat inactiviteit door Proco is vastgesteld doordat de klant langer dan 6 maanden geen vorderingen bij Proco heeft aangeboden, mits lopende opdrachten zijn afgewikkeld.

Na verloop van een periode van 2 jaar na inactiviteit worden de gegevens uit onze administratie verwijderd. De persoonsgegevens gerelateerd aan de vorderingen worden volgens de wettelijke bepaling 7 jaar bewaard, en daarna binnen een jaar verwijderd.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en/of deze naar een door u genoemde organisatie over te dragen.

U kunt een verzoek sturen naar Proco Finance B.V. als u een beroep wilt doen op een van uw rechten. Dat verzoek dient ter identificatie vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs om misbruik te voorkomen.

U bent zelf verantwoordelijk voor het afschermen van uw pasfoto in deze kopie, alsmede van de machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), uw paspoortnummer en Burgerservicenummer.

U kunt hier bijvoorbeeld de KopieID-app van de overheid voor gebruiken. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij deze zorgvuldig onderzoeken.

Mocht uw verzoek volgens u niet goed zijn behandeld, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Wijzigingen privacybeleid

Deze privacyverklaring dateert van 1 maart 2019. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring met inachtname van de AVG eenzijdig te wijzigen of aan te passen.

U treft deze wijzigingen dan aan op deze pagina. Wanneer er sprake is van een wezenlijke wijziging in deze privacyverklaring, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.

Voor meer algemene informatie verwijzen wij u naar de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Versie 02, 1 maart 2019

Start zweaping today.

Zweap wordt binnenkort gelanceerd. Meld je nu aan als geïnteresseerde ondernemer of accountant. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen. Bij de start krijg je als ondernemer een "vroege vogel"-aanbieding.